طراحی ساختمان ، نمای ساختمان ، مهندسی معماری ساختمان ، پیمان مدیریت
طراحی و معماری داخلی ساختمان،طراحی ساختمان،معماری ساختمان،اجرا ساختمان،مدیریت پیمان،پیمان مدیریت

مرجان


طراحی فاز 1 و فاز 2 پروژه 7 طبقه مرجان
طراحی فاز 1 و فاز 2 پروژه 7 طبقه مرجانایده اولیهنما